ỨNG DỤNG CẢM BIẾN ĐO MỨC CHẤT LỎNG CN7000

Đây là ứng dụng nổi bật của cảm biến đo mức chất lỏng CN7000

The Challenge / Thử thách

  1. Capanivo in tomato paste:

           One of the leading Peruvian food companies needed to measure tomato paste at 100ºC. After the material became paste and has lost almost all of the liquid it reaches a very low dielectric value, however very sticky. Another concern is the chemical resistance to the hig temperature CIP process, about 90ºC, together with the Food Grade compatibility. The solution should be highly reliable and the probe compact because tank dimensions and process dynamics could occur in overflows. Also the accuracy in detection is a critical point as the material tended to generate false alarms.

  1. Capanivo trong bột cà chua:

            Một trong những công ty thực phẩm hàng đầu của Peru cần đo bột cà chua ở 100ºC. Sau khi vật liệu trở nên sền sệt, nó đạt đến giá trị điện môi rất thấp và độ dính cao. Một mối quan tâm khác là tính kháng hóa chất đối với quá trình CIP ở nhiệt độ cao, khoảng 90 ºC, cùng với yêu cầu an toàn trong thực phẩm. Giải pháp nên có độ tin cậy cao và đầu dò nhỏ gọn để phù hợp với kích thước bể chứa. Ngoài ra yêu cầu độ chính xác vì liệu bám dính rất dễ gây ra việc báo ảo.

   ⇒ Our Solution

            For this case we applied our Capanivo 7000 series level switch sensor, which has process connection made of stainless steel and PPS probe (Polyphenylene Sulfide), a hygienic plastic, chemically compatible with aggressive applications for the cleaning process. The probe is only 98mm long, so it is suitable for installation in very small spaces. In addition, the IP68 housing is made of polyester and polycarbonate, thus environmentally resistant and properly sealed. An important highlight is that this sensor works with two wire electronics and has “Tip sensitivity” technology providing high accuracy in the detection adjustment, even with the very sticky tomato paste our solution could manage to provide the right signal output

   ⇒ Giải pháp của chúng tôi

            Trong trường hợp này, chúng tôi đã đưa giải pháp cảm biến đo mức theo nguyên lý điện dung Capanivo 7000 – CN7000, có kết nối cơ khí làm bằng thép không gỉ và đầu dò cảm biến bằng PPS (Polyphenylene Sulfide), một loại nhựa hợp vệ sinh, tương thích hóa học với các ứng dụng tích cực cho quá trình làm sạch. Đầu dò chỉ dài 98mm, vì vậy nó phù hợp để lắp đặt trong không gian rất nhỏ. Ngoài ra, vỏ IP68 được làm bằng polyester và polycarbonate, do đó chịu được môi trường nhiệt cao và an toàn. Một điểm nổi bật quan trọng là cảm biến này hoạt động với công nghệ 2 dây và có công nghệ điều chỉnh độ nhạy, cung cấp độ chính xác cao, ngay cả với liệu cà chua rất dính, giải pháp của chúng tôi có thể đảm bảo tín hiệu đầu ra chuẩn chính xác.

     2. Capanivo with sulphuric acid in a pipe

            A renowned manufacturer of aluminium sulphate has tanks of sulfuric acid of 98% as raw material for its production. They needed to detect the low level in a pipe with a reduced diameter of ca. 200mm. Due to the material with high corrosion the chemical resistance was important by selecting the process material and the probe should be quite short. Also, they were looking for a solution with 1 “BSP process connection, as a pipe changes would be difficult.

      2. Capanivo với axit sulfuric trong đường ống

           Một nhà sản xuất nhôm sunfat nổi tiếng có bể chứa axit sunfuric 98% làm nguyên liệu sản xuất. Họ cần phát hiện mức thấp trong một đường ống có đường kính 200mm. Do vật liệu có độ ăn mòn cao, khả năng kháng hóa chất là yêu cầu quan trọng cho việc chọn vật liệu xử lý và đầu dò phải khá ngắn. Ngoài ra, họ đang tìm kiếm một giải pháp với kết nối cơ khí 1″BSP, vì việc thay đổi đường ống sẽ khó khăn.

  ⇒ Our Solution

           For this case we applied our Capanivo 7000 series level switch sensor, which has a 1″ process connection and PPS probe, a high performance plastic, chemically reistant to aggressive applications such as sulfuric acid. The probe is only 98mm, so it is suitable for installation in very small spaces. In addition, the IP68 housing is made of polyester and polycarbonate, thus environmentally resistant and properly sealed. An important highlight is that this sensor works with two wire electronics and has a “Tip sensitivity” technology providing high accuracy in the detection adjustment.

  ⇒ Giải pháp của chúng tôi

           Trong trường hợp này, chúng tôi đã đưa ứng dụng cảm biến đo mức nguyên lý điện dung Capanivo 7000 – CN7000, có kết nối quy trình 1 “và đầu dò PPS, chất liệu nhựa an toàn, chống lại hóa học trong các ứng dụng mạnh như axit sulfuric. Đầu dò chỉ 98mm, vì vậy nó phù hợp với yêu cầu ban đầu. Ngoài ra, vỏ IP68 được làm bằng polyester và polycarbonate, do đó chịu được môi trường axit. Một điểm nổi bật quan trọng là cảm biến này hoạt động với công nghệ 2 dây và có công nghệ điều chỉnh độ nhạy, cung cấp độ chính xác cao, ngay cả với liệu cà chua rất dính, giải pháp của chúng tôi có thể đảm bảo tín hiệu đầu ra chuẩn chính xác.

Liên hệ hợp tác : Viet Nhat Industrial Equipment Co., Ltd.